SOPA

Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogramma. Palīdzības un pakalpojumu saņēmēju uzskaite, sociālā dienesta darba procesa atbalsts, dokumentu reģistrēšana un apstrāde, sasaiste ar valsts reģistriem informācijas pārbaudei un nodošanai, naudas kustības administrēšana un finanšu atskaites, statistikas saraksti un pārskati.

SOPA ir pamata rīks pašvaldību sociālajiem dienestiem un iestādēm, kurām pašvaldība deleģē sociālo dienestu funkcijas. Skatīšanās režīmā izmantojams arī citām iestādēm, kurām nepieciešama paplašināta informācija par sociālā dienesta klientiem.

Licences uzturēšanas noteikumi

LIETOJUMPROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS:

 • Efektīvāka klienta materiālās situācijas izvērtēšana, izmantojot valsts reģistros un citās ārējās sistēmās pieejamos datus;
 • Automātiska izdruku ģenerēšana un drukāšana;
 • Iztikas līdzekļu deklarācijā automātiska vidējo ienākumu un GMI, dzīvokļa pabalstu aprēķināšana;
 • Iespēja kontrolēt pabalstu saņēmējus – novērst varbūtību, ka klients saņem pašvaldības pabalstus vairākās pašvaldībās;
 • Trūcīgas un maznodrošinātas personas statusa automātiska nodošana pašvaldības nekustamā īpašumu nodokļa administrēšanas nodaļai un citām ārējām iestādēm;
 • Pārskatu un atskaišu veidošana – gan pašvaldības vajadzībām, gan valsts institūcijām.

SOPA sistēmai ir sasaiste ar dažādiem valsts reģistriem: PMLP IR (personu pamatdati), VSAA (ienākumi), NVA (bezdarbnieku informācija), VDEĀVK (invaliditāte), CSDD un VTUA (transportlīdzekļi), VZD KR (nekustamie īpašumi), VVDZ (nekustamie īpašumi), VID (ienākumi, darba vietas), UR (uzņēmumi), LAD (ienākumi), VIIS (piesaiste izglītības iestādēm), UGFA (ienākumi), NPAIS (aprūpes iestāžu informācija), LM SPOLIS (valsts līdzfinansējums). SOPA datu nodošana ārējām iestādēm: LM SPOLIS, JPA, NVA, VP, VIAA, NPAIS u.c.

LIETOJUMPROGRAMMAS FUNKCIONALITĀTE:

 • Sociālā dienesta klientu – ģimeņu un personu uzskaite;
 • Dokumentu veidošana un reģistrēšana;
 • Pabalstu un pakalpojumu naudas reģistrēšana, izmaksu un pārskaitījumu sarakstu veidošana, sasaiste ar grāmatvedību un bankām;
 • Vienošanās un sociālās rehabilitācijas plānu veidošana un uzskaite;
 • Apsekošanu, konsultāciju un citu darbinieka veikto darbību reģistrēšana un atskaite;
 • Statistikas saraksti un atskaites;
 • Datu un atskaišu nodošana ārējām sistēmām, tai skaitā, LM SPOLIS;
 • Specializēta apstrāde valsts finansētā asistenta pakalpojuma datiem un citiem pakalpojumiem, kas saistīti ar valsts līdzfinansējumu;
 • Sasaiste ar pakalpojumu vērtēšanas un plānošanas sistēmu APSis;
 • Lietotāju apziņošanas un notifikāciju modulis  (e-pasts, SMS, u.c.);
 • Datu kontroļu mehānisms, kas monitorē datu izmaiņas un datu integritāti un ziņo atbildīgajiem darbiniekiem.

 

Lietojumprogramma SOPA cieši integrēta ar citām VPS lietojumprogrammām: PERS/DZIMTS (personu pamatdati, radniecība), NINO (nekustamie īpašumi, trūcīgā/maznodr. statusa nodošana), BRIDZIS (īres līgumi, trūcīgā/maznodr. statusa nodošana), KADRI (darbinieki, dokumentu plūsmu iestatījumi, asistentu datu nodošana), GVEDIS (pabalstu naudas kustība), ALGAS (klientu-darbinieku algas, asistentu pakalpojumu nodošana), LIETVARIS (dokumentu reģistrēšana un saskaņošana plūsmās).

SOPA apakšmodulis – AMIS

AMIS jeb Atvieglojuma devēja informācijas sistēma (AD IS) atbalsta dažādu pašvaldības procesus, kā rezultātā iespējams pārvaldīt pašvaldības piešķirtos atvieglojumus, atvieglojumu saņēmējus un tiem piesaistītos identifikācijas rīkus. AD IS ir reāla laika sistēma, nodrošinot atvieglojumu klasifikatoru un personu sarakstu uzskaiti, kā arī atvieglojumu aprēķināšanas mehānismu, balstoties uz dažādiem atvieglojuma piešķiršanas nosacījumiem, tai skaitā piešķiršanas perioda, apjoma un citu nosacījumu noteikšanai. AD IS galvenās funkcijas ir:

 • Atvieglojumu un atvieglojumu grupu definēšana;
 • Atvieglojumu saņēmēju (personu grupu) reģistra izveidi un administrēšanu;
 • Atvieglojumu piešķiršanas likumu administrēšana;
 • Piešķirto atvieglojumu automātisks process;
 • Atskaites;
 • Identifikācijas līdzekļu administrēšana.

AD IS pašvaldībai ir nepieciešams, lai nodrošinātu atvieglojuma piemērošanu konkrētām personām (pārvaldot personu reģistrus pēc to sociālā statusa, nosakot kritērijus (likumus) atvieglojuma piemērošanai) un datu apstrādi pašvaldības ietvaros, kā arī pašvaldības (arī kā identifikācijas līdzekļu izdevēja) identifikācijas līdzekļu kartes pārvaldības procesus (pieteikt jaunu karti, administrēt kartes statusu). Pašvaldība, ieviešot AD IS, iegūst datos balstītu pārvaldi un ekonomiju, operatīvu sociālo un ekonomisko programmu izpildi un kontroli, administratīvā sloga mazināšanu, uzturēšanas izdevumu optimizāciju, kā arī efektīvu plānošanu un analīzi.