Privātuma un sīkdatņu politika

ZZ Dats ir izstrādājis Privātuma un sīkdatņu politikas noteikumus ar mērķi izskaidrot mūsu datu apstrādes paņēmienus un Jūsu iespējas attiecībā uz to, kādā veidā Jūsu personas dati tiek apkopoti un izmantoti. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Jūs sniedzat personas datus ( ZZ Dats Vietnē, e-pastā, papīra formātā vai telefoniski), un kādās ZZ Dats sistēmās vai papīra formāta kartotēkās tie tiek apstrādāti.

Vispārīgie noteikumi

Šī interneta vietne – www.zzdats.lv (turpmāk – Vietne) pieder SIA “ZZ Dats”, reģistrācijas numurs: 40003278467, juridiskā adrese Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010, Latvija (turpmāk – ZZ Dats). ZZ Dats ir apņēmies aizsargāt tās rīcībā esošo personu datu privātumu un apstrādāt, uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir tiesiski iegūti un ir nepieciešami ZZ Dats komercdarbības veikšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei, nodrošinot leģitīmu datu apstrādi.
ZZ Dats privātuma politika tiek īstenota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti – Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem Latvijas Republikas un ES institūciju normatīviem aktiem, kas attiecas vai var tikt attiecināti un šo politiku.

Datu apstrādes iespējamie gadījumi

ZZ Dats, realizējot savas likumīgās intereses, kas saistītas ar komercdarbības nodrošināšanu, kā arī īpašuma un darbinieku aizsardzību, paredz veikt personas datu apstrādi, kas var būt nepieciešama:

 • lai varētu veikt savu komercdarbību;
 • lai veicinātu preces un/vai pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu;
 • jaunu preču un/vai pakalpojumu izstrādei un attīstībai;
 • klientu apkalpošanai un tās uzlabošanai;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • novērstu nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
 • parādu atgūšanai un piedziņai;
 • analizētu Vietnes lietojumu darbību, izstrādātu un ieviestu tās uzlabojumus;
 • nosūtītu citus ziņojumus saistībā ar līguma izpildes gaitu;
 • veiktu Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • novērstu krāpniecisku darbību.

Gadījumā, ja personas dati ZZ Dats likumīgo interešu nodrošināšanai tiks izmantoti specifiskos nolūkos, datu subjekts par to tiks informēts atsevišķi, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Datu apkopošana un izmantošana

ZZ Dats apkopo personas datus, ja persona izvēlas šādus datus sniegt, piemēram, e-pasta adresi saziņai vai reģistrācijai pakalpojumu saņemšanai. Atsevišķos gadījumos persona varētu būt sniegusi ZZ Dats personas datus (piemēram, ja persona ir bijušais darbinieks). Reģistrējoties un/vai sniedzot personas datus ZZ Dats, persona piekrīt ka šī informācija var tikt izmantota saskaņā ar šajā dokumenta minētiem privātuma nosacījumiem. Personas dati netiek izmantoti nekādiem citiem nolūkiem, ja vien ZZ Dats neiegūst personas atļauju vai, ja to nosaka vai atļauj likumi vai citi saistošie normatīvi. Piemēram, ja persona nosūta ZZ Dats e-pasta vēstuli ar informācijas pieprasījumu, ZZ Dats izmantos personas e-pasta adresi un citu informāciju, kuru persona būs sniegusi/norādījusi, lai atbildētu uz personas pieprasījumu. Ja persona sūta CV informāciju, ZZ Dats izmantos sniegto informāciju atbilstības pārbaudei vakanču piedāvājumam.
„Sensitīvus” personas datus ZZ Dats apkopo tikai tad, kad attiecīgās personas šo informāciju sniedz brīvprātīgi vai, ja šādas informācijas apkopošana tiek pieprasīta vai ir atļauta saskaņā ar likumu un/vai citu normatīvo aktu regulējumu. Sensitīva informācija ir personas dati par personas rasi, etnisko piederību, politiskajiem uzskatiem, piederību arodbiedrībām, reliģiskajiem vai tamlīdzīgiem uzskatiem, fizisko vai garīgo veselību, seksuālo dzīvi vai kriminālsodāmībām. Lūdzu, esiet uzmanīgi, sniedzot sensitīvu informāciju.

Trešās puses

ZZ Dats datu apstrādi veiks atbilstoši pilnvaroti darbinieki. Atsevišķu apstrādes darbību veikšanai var tikt piesaistīti uzņēmumi, ar kuriem ZZ Dats ir noslēdzis atbilstošu līgumu. ZZ Dats var nodot datu subjekta datus saviem piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz ZZ Dats un tā klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Taču šādos gadījumos ZZ Dats pieprasīs no šiem saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
ZZ Dats personu datus vai jebkādu līguma darbības laikā iegūtu informāciju neizpauž trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams:

 • līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
 • saskaņā ar datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • normatīvajos aktos (piemēram, likumos un Ministru Kabineta noteikumos) paredzētos gadījumos, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ZZ Dats likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret datu subjektu, kurš ir aizskāris ZZ Dats likumīgās intereses.

Datu nodošana uz citām valstīm

ZZ Dats apņemas nenodot personu datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus, ja:

 • nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu vai izpildītu līgumu ar personu, vai tas noslēgts personas interesēs;
 • nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām;
 • persona ir devusi tam piekrišanu.

Informācijas glabāšanas laiks

ZZ Dats glabās personu datu informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai:

 • nodrošinātu šajā politikā noteiktos mērķus, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem;
 • nodrošinātu produktus, pakalpojumus un informāciju, kuru persona vai personas uzņēmums ir pieprasījis;
 • sazinātos ar personu par pieprasījumu, kuru persona mums ir iesniegusi;
 • administrētu personu izvēles un tiesības, kuras persona ir īstenojusi saskaņā ar šo privātuma politiku;
 • nodrošinātu pieprasījumu izskatīšanu, tiesību aizsardzību, jautājumu risināšanu, noilguma ievērošanu u.tml., kā arī, lai ņemtu vērā fiziskām personām paredzētās tiesības, piemēram, nosakot datu glabāšanu uz laika periodu, kādā var tikt pieteikti ar darījumu saistītie prasījumi, ja tādi rastos.

Personas tiesības

Datu subjektam (personai) ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi:

 • precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir ZZ Dats rīcībā, kādiem nolūkiem ZZ Dats apstrādā šos personas datus, ziņas par personas datu saņēmēju kategorijām (ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj šādu informāciju sniegt), informāciju par laika posmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritērijiem, ko izmanto minētā laika posma noteikšanai, kā arī informācija par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu subjekta;
 • normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos personai ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu, ja persona uzskata, ka ZZ Dats rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza;
 • personai ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
 • citu informāciju, ja to tieši paredz normatīvie akti.

Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, rakstveida pieprasījumu nosūtot uz ZZ Dats juridisko adresi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu elektroniskā pasta vēstuli nosūtot uz e-pastu zzdats@zzdats.lv
Personas pieprasījumā jānorāda vēlamais saziņas veids. ZZ Dats pēc iespējas ņems vērā personas norādīto saziņas veidu. Pēc pieprasījuma saņemšanas, ZZ Dats izvērtēs pieprasījuma pamatotību un to izpildīs, vai sniegs pamatotu atbildi personai ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas datuma.
ZZ Dats nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic iespējamās darbības, lai iebildumu atrisinātu.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz datora vai mobilās ierīces (turpmāk tekstā vienskaitlī un/vai daudzskaitlī – Ierīce) atmiņu vietnes apmeklēšanas laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas vietnes atmiņa, ļaujot šai vietnei atcerēties Ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties iestatījumus, lai uzlabotu lietotāja ērtības.
Papildu informāciju par sīkdatnēm, tai skaitā par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas Ierīcē un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājas lapā www.aboutcookies.org .

Google Analytics

SIA ZZ Dats izmanto datu apstrādātāja Google Inc. analīzes rīku Google Analytics. Saskaņā ar Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem Google minēto informāciju izmantos, lai SIA ZZ Dats vajadzībām izvērtētu, kā persona lieto vietni, un lai sagatavotu pārskatus par lietotāju aktivitātēm vietnē.
Ja persona nepiekrīt šo vietnē ievietoto Google Analytic sīkdatņu izmantošanai un persona ir nospiedusi “Es nepiekrītu”, šīs sīkdatnes netiks ierakstītas personas Ierīcē.

Sīkdatņu izmantošana

Vietnē tiek izmantotas sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes un trešās puses (partneru) sīkdatnes, lai:

 • nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
 • atcerētos, vai ir sniegta piekrišana mūsu sīkdatņu lietošanai, tai skaitā privātuma politikai;
 • apkopotu statistiku;
 • iegūtu analītiskos statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu, izmantojot Google Analytics (apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.);
 • analizētu analītiskos datus un izstrādātu mājas lapas uzlabojumus.

Šo sīkdatņu iespējošana nav obligāti nepieciešama vietnes galveno funkciju veikšanai , bet tā nodrošinās personas ar labāku pārlūkošanas pieredzi. Persona var kontrolēt un/vai izdzēst sīkdatnes, ja to vēlas. Persona var izdzēst vai bloķēt visas sīkdatnes, kas jau ir personas datorā, bet ja persona to darīs, atsevišķas vietnes iespējas var nedarboties tā, kā iecerēts, un Jums var nākties manuāli pielāgot atsevišķas izvēles katru reizi, kad Jūs apmeklēsiet vietni.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas veic atsevišķas funkcijas ZZ Dats vajadzībām.
Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek lietota, lai identificētu personu personīgi un sīkdatnes nesatur personas e-pasta adresi vai citu informāciju, kas palīdzētu identificēt personu. Šīs sīkdatnes netiek izmantotas nekādiem citiem nolūkiem, kā tikai tiem, kas aprakstīti šajā politikā.

Saites uz citām vietnēm

Lūdzam ievērot, ka šī politika attiecas tikai uz ZZ Dats Vietni. Ņemot vērā, ka Vietnē var parādīties saites uz citām tīmekļa vietnēm, iesakām pirms jebkāda veida personīgo datu ievadīšanas šajās vietnēs iepazīties ar to privātuma politiku. ZZ Dats nenes atbildību par citām tīmekļa vietnēm.

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā

ZZ Dats pieņem, ka pirms Vietnes izmantošanas, persona ir iepazinusies/izlasījusi šo Privātuma un sīkdatņu politiku, kā arī persona ir to akceptējusi. ZZ Dats patur tiesības veikt grozījumus un/vai izmaiņas šis politikas nosacījumos, informējot par to personas, publicējot paziņojumu vietnē.

Mainīt sīkdatnes iestatījumus