KADRI

Personāla uzskaites lietojumprogramma KADRI ir efektīvs rīks elektroniskam personāla vadības procesam. Lietojumprogramma ir pielāgota gan pašvaldības iestāžu, gan komercuzņēmumu personāla datu pārvaldībai.

Lietojumprogrammas lietotājiem iespējams uzglabāt informāciju par personālu, sagatavot nepieciešamās atskaites, veikt personāla dokumentu ģenerēšanu.

LIETOJUMPROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS:

 • Pilnīga personāla lietvedības elektroniska uzskaite, kas nodrošina vienotu visu personāla lietu uzskaiti visā pašvaldībā vai komercuzņēmumā. Ir iespējams nodrošināt nodalītas personāla daļas ar ierobežotu piekļuvi tikai noteiktu iestāžu personāllietām;
 • Automātiskie atvaļinājuma aprēķina algoritmi, atvaļinājuma kompensāciju un atvaļinājumu uzkrājumu aprēķins. Papildatvaļinājumu dienu automātisks aprēķins. Pedagogu atvaļinājumu aprēķins;
 • Integrācija ar citām Vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogrammām un valsts nozīmes reģistriem. Personāla iesniegumu un rīkojumu ģenerēšana, elektroniska saskaņošana un ģenerēšana dokumentu vadības sistēmā LIETVARIS, lietojumprogrammu lietotāju veidošana, darba laika uzskaites tabulu sagatavošana u.c.

Lietojumprogramma KADRI ir piemērota visu veidu iestādēm to personāla darba un citu līgumisko attiecību ērtai pārvaldībai. Izmantojot lietojumprogrammu KADRI, klients iegūst pilnvērtīgu rīku visu personāla datu elektroniskai pārvaldībai no darba tiesisko attiecību uzsākšanas līdz izbeigšanai. Pilnvērtīgi lietojot personāla uzskaites lietojumprogrammu, personāla speciālists papīra personāla kartotēkas uzskaiti pārvērš elektroniskā uzskaitē.

LIETOJUMPROGRAMMAS FUNKCIONALITĀTE:

 • Darba tiesisko attiecību uzskaite;
 • Personāla amatu un likmju, atalgojuma, aizvietošanu, vienreizējo pabalstu un ilgstošo piemaksu uzskaite;
 • Personāla izglītības, apmācību un kursu, sertifikātu informācijas uzskaite;
 • Darbinieku atvaļinājumu, darba nespējas lapu un komandējumu uzskaite;
 • Iespējams izveidot darbinieku iesniegumus un personāla rīkojumus, izmantojot dokumentu veidnes;
 • Lietojumprogramma rēķina uzkrāto atvaļinājuma dienu skaitu;
 • Lietojumprogrammā iespējams uzkrāt papildu informāciju par darbiniekiem, piemēram, darbinieku kontaktinformāciju, valsts valodas prasmju informāciju u.c.;
 • Sagatavot atskaites un pārskatus;
 • Lietojumprogramma nodrošina datus darbinieku pašapkalpošanās portālam MADIS personāla iesniegumu ievadei.

KADRI sistēmai ir sasaiste ar valsts reģistriem: Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS) nodrošina datu saņemšanu lietojumprogrammā KADRI; Sasaiste ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistru (PMLP IR) nodrošina pašvaldību lietotājiem ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtiem piekļuves rekvizītiem veikt personu datu atjaunošanu no PMLP IR.

Lai nodrošinātu apstrādāto datu kvalitāti un to ērtu apstrādi, ir izveidota sasaiste ar VPS lietojumprogrammām:

– Resursu vadības sistēmas GVEDIS algu aprēķina modulis.

-Dokumentu vadības sistēma LIETVARIS. Darbinieku amatu datu, kontaktinformācijas, prombūtņu un aizvietošanu izmantošana.

-Pašapkalpošanās portāla MADIS sadaļa “Mani dati”. Personas lietas datu attēlošana, elektronisku iesniegumu sagatavošana un iesniegšana;

-Pašapkalpošanās portāla MADIS sadaļa “DLUT”. Darba laika uzskaites tabulā iekļaujamo datu nodošana;

-VPS lietotāju uzskaites lietojumprogramma LIETO;

-Lietojumprogramma SOPA. Sociālo dienestu uzskaitīto invalīdu asistentu līgumu datu saņemšana.