Vienotās pašvaldību sistēmas uzturēšanas un izmitināšanas noteikumi

Termini

Izpildītājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ZZ Dats”, reģistrācijas numurs 40003278467.

Klients – pašvaldība, pašvaldības iestāde, pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, biedrība vai nodibinājums.

Klienta kontaktpersona – Līgumā noteikta Klienta kontaktpersona.

Lietotājs – Klienta norādīta fiziska persona, kuru Klients pilnvaro lietot Sistēmu Klienta noteiktā apjomā.

Līdzēji – Klients un Izpildītājs.

Līgums – līgums, kas noslēgts starp Klientu un Izpildītāju par Vienotās pašvaldību sistēmas lietošanu, un šie noteikumi.

Lietošanas noteikumi – Vienotās pašvaldību sistēmas lietošanas noteikumi.

Noteikumi – šie noteikumi.

Sistēma – Vienotā pašvaldību sistēma.

Vispārējie noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka Sistēmas uzturēšanas un izmitināšanas pakalpojumu sniegšanas kārtību.

2. Noteikumi ir saistoši Klientam, ja tas noslēdzis ar Izpildītāju līgumu par Sistēmas uzturēšanas vai izmitināšanas pakalpojumu, vai Elektronisko iepirkumu sistēmā veicis pasūtījumu Izpildītājam par Sistēmas uzturēšanas vai izmitināšanas pakalpojumu.

3. Klientam piešķirto Sistēmas lietošanas tiesību apjomu nosaka Izpildītāja izsniegtā licencē.

Pakalpojumu cena

4. Par Sistēmas uzturēšanas vai izmitināšanas maksu (turpmāk – Pakalpojumu cena) vienam gadam Līdzēji vienojas, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu vai vienojoties atsevišķi.

5. Klients maksā Izpildītājam Pakalpojumu cenu pa daļām reizi ceturksnī 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas. Izpildītājs rēķinu var sagatavot un iesniegt Klientam arī elektroniski.

6. Papildinājumu izstrādi Sistēmā vai datu apstrādi, kāda Sistēmā nav paredzēta, Klients pasūta Izpildītājam, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu vai vienojoties ar Izpildītāju atsevišķi.

Klienta pienākumi

7. Klients nodrošina Lietotāju ar Sistēmas lietošanai nepieciešamo aparatūru, programmatūru un primāro tehnisko atbalstu.

8. Klients reģistrē Sistēmā Lietotāju un nosaka tam Sistēmas lietošanas tiesības. Gadījumā, ja atsevišķu lietošanas tiesību maiņu Sistēmā nav iespējams veikt, Klienta kontaktpersona iesniedz Izpildītājam iesniegumu par tiesību maiņu. Iesnieguma veidlapa pieejama Izpildītāja interneta vietnē zzdats.lv/risinajumi/pasvaldibam. Elektroniski parakstītu vai papīra formā parakstītu un ieskenētu iesniegumu nosūta Izpildītājam uz elektroniskā pasta adresi: serviss@zzdats.lv.

9. Klients iepazīstina Lietotāju ar Lietošanas noteikumiem un Personas datu apstrādes noteikumiem.

10. Klients nodrošina kompetentu datorspeciālistu Sistēmas uzturēšanas vai izmitināšanas pakalpojumu saņemšanai.

11. Ja Sistēmas izmitināšanu nodrošina Klients, tas:

11.1. nodrošina aparatūru, programmatūru un datu pārraides kanālus, kādi nepieciešami Sistēmas pilnvērtīgai darbināšanai;

11.2. informē Izpildītāju par Klienta informācijas sistēmu drošības iekšējiem normatīviem aktiem un izmaiņām tajos;

11.3. nodrošina Izpildītājam piekļuvi Klienta tehniskiem resursiem Sistēmai uzturēšanas pakalpojumu sniegšanai;

11.4. nodrošina Sistēmas rezerves kopiju veidošanu, Sistēmas aizsardzību pret nesankcionētu datu apstrādi un aizsardzību pret mehānisku datu zudumu;

11.5. nodrošina Sistēmas pieejamību ne mazāku kā 98% apmērā kalendārā gada laikā elektronisko pakalpojumu darbības nodrošināšanai interneta vietnē epakalpojumi.lv.

12. Klients neizpauž citām personām Sistēmas dokumentācijas saturu un informāciju par Sistēmas uzbūvi, izņemot gadījumu, kad Klientam ir normatīvos aktos uzlikts pienākums šādu informāciju izpaust.

Lietotāja atbalsts

13. Izpildītājs darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00 sniedz konsultācijas Lietotājam par Sistēmas lietošanu vai uzstādīšanu pa elektronisko pastu vai pa tālruni. Elektroniskā pasta adreses un tālruņu numuri norādīti Izpildītāja interneta vietnē zzdats.lv/kontakti.

14. Izpildītājs pastāvīgi aktualizē Sistēmas dokumentāciju un sniedz to Klienta kontaktpersonai.

Sistēmas uzturēšana

15. Izpildītājs pilda Sistēmas darbināšanu un lietošanu regulējošo likumu un Ministru kabineta noteikumu prasības. Pašvaldības saistošo noteikumu izpilde Sistēmas darbības nodrošināšanā Izpildītājam nav saistoša, ja Līdzēji nav vienojušies citādi.

16. Izpildītājs nodod Sistēmas jaunu versiju vai lietotāja instrukciju Klientam, izmantojot interneta tīklu. Sistēmas instalācijas pakotne pieejama Izpildītāja FTP vietnē ftp.zzdats.lv.

17. Izpildītājs nodrošina Klienta datu bāzu integritāti un datu bāzu versiju savietojamību.

18. Izpildītājs nodrošina Izpildītāja izstrādāto Klienta elektronisko pakalpojumu darbību interneta vietnē epakalpojumi.lv.

19. Izpildītājs savlaicīgi, bet ne vēlāk kā trīs darba dienas iepriekš, brīdina Klienta kontaktpersonu par plānotām būtiskām izmaiņām Sistēmas funkcionalitātē, Sistēmas lietošanas kārtībā vai Sistēmas pieejamībā.

Sistēmas izmitināšana

20. Izpildītājs izmitina Sistēmu uz Izpildītāja aparatūras, ja Klients to pasūtījis Izpildītājam un Līdzēji par to ir vienojušies.

21. Izpildītājs nodrošina izmitinātās Sistēmas pieejamību Klientam ne mazāk kā 98% laika kalendārā gada laikā.

22. Izpildītājs nodrošina izmitinātās Sistēmas rezerves kopiju veidošanu, Sistēmas aizsardzību pret nesankcionētu datu apstrādi un aizsardzību pret mehānisku datu zudumu.

23. Klients izmanto Izpildītāja aparatūru, kurā izmitināta Sistēma, vienīgi Sistēmas izmitināšanai un lietošanai.

24. Izpildītājs nodrošina Lietotājam piekļuvi Sistēmai arī 5 (piecas) dienas pēc Līguma termiņa, ja Klients un Izpildītājs nav noslēguši nekādu citu līgumu par Sistēmas izmitināšanu.

Problēmu pieteikumu apstrāde

25. Izpildītājs darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00 pieņem Lietotāja problēmu pieteikumus par Sistēmas darbību vai datu apstrādi Sistēmā. Pieteikumu, kas Izpildītājam pieteikts ārpus minētā darba laika, uzskata par iesniegtu Izpildītājam nākamajā darba dienā plkst. 9:00.

26. Sistēmā noteiktas šādas problēmu kategorijas:

  • Avārija

Problēma Sistēmā, kas apstādina Sistēmas vai tās kritiskas daļas darbību un kuras seku rezultātā Sistēmas lietošana nav iespējama līdz problēmas cēloņu novēršanai. Reakcijas laiks – divas stundas. Pieteikšanas kanāls – zvans +371 29168480

  • Nopietna kļūda

Problēma Sistēmā, kas negatīvi ietekmē Sistēmas būtisku funkciju izpildi un nav zināms arī problēmas pagaidu risinājums, traucē izpildīt svarīgu funkciju un nav zināms cits izpildes variants. Reakcijas laiks – divas stundas. Pieteikšanas kanāls – zvans +371 29168480

  • Kļūda

Problēma negatīvi ietekmē Sistēmas funkciju izpildi, taču ir zināms problēmas pagaidu risinājums. Šīs kategorijas problēmai Izpildītājs norāda problēmas apiešanas veidu. Reakcijas laiks – astoņas stundas. Pieteikšanas kanāls – sistēma, zvans vai e-pasts.

  • Neprecizitāte

Problēma Sistēmā, kas rada neērtības darbā ar Sistēmu, taču negatīvi neietekmē Sistēmas funkciju izpildi (piemēram, neprecīzi paziņojumi, pareizrakstības kļūdas). Reakcijas laiks – astoņas stundas. Pieteikšanas kanāls – sistēma, zvans vai e-pasts.

27. Pasūtītājs piesaka Izpildītājam kategorijas “Avārija” vai “Nopietna kļūda” problēmu pa tālruni, kas norādīts 26. punktā tekstā pie “Pieteikšanas kanāli”.

28. Pasūtītājs piesaka Izpildītājam kategorijas “Kļūda” vai “Neprecizitāte” problēmu Izpildītāja interneta vietnes Visvaris.lv sadaļā “Tiesību pieprasīšana”, pa elektronisko pastu vai pa tālruni. Elektroniskā pasta adreses un tālruņi norādītas Izpildītāja interneta vietnē zzdats.lv/kontakti.

29. Izpildītāja reakcijas laiks uz Sistēmā atklātajām problēmām no problēmas pieteikuma saņemšanas brīža nepārsniedz 26. punkta tekstā pie “Reakcijas laiks” norādīto laiku.

30. Izpildītāja reakcijas laika skaitījums sākas brīdī, kad Izpildītājs saņēmis Lietotāja problēmas pieteikumu elektroniskā pastā vai pieņēmis Lietotāja zvanu. Ja Līdzējiem rodas domstarpības, Klientam jāpierāda elektroniskā pasta nosūtīšanas vai zvana izdarīšanas laiks.

31. Izpildītājs reakcijas laikā sniedz Lietotājam informāciju par problēmas iespējamo apstrādes veidu vai vienojas ar Lietotāju (Klientu) par Izpildītāja plānoto rīcību problēmas novēršanā.

32. Ja Izpildītājs, novērtējot problēmas pieteikumu, groza problēmas kategoriju uz zemāku, Izpildītājs paskaidro Lietotājam (Klientam), kādēļ problēmas kategorijas grozīta.

33. Reakcijas laikā Izpildītājs sniedz Lietotājam informāciju par iespējamo problēmas apstrādes veidu (piemēram, nepieciešams veikt izmaiņas programmatūrā vai datu bāzē, labojums ieplānots Sistēmas nākamajos laidienos). Izpildītājs var arī sniegt Lietotājam ieteikumus, kā novērst iespējamu tālāku Sistēmas vai datu bojājumu rašanos.

34. Izpildītājs novērš problēmu Sistēmā šādā kārtībā un termiņā:

34.1. Kategorijas “Avārija” problēmas risināšanai Izpildītājs piegādā Sistēmas labojumu vai Sistēmas jaunu versiju 14 (četrpadsmit) darba stundu laikā pēc reakcijas laika beigām.

34.2. Kategorijas “Nopietna kļūda” problēmas risināšanai Izpildītājs piegādā Sistēmas jauninājumu versiju piecu darba dienu laikā pēc reakcijas laika beigām.

34.3. Kategoriju “Kļūda” un “Neprecizitāte” problēmas risināšanai Izpildītājs piegādā Sistēmas jauninājumu versiju Izpildītāja paziņotā un ar Klientu saskaņotā termiņā, kas nepārsniedz sešus mēnešus pēc reakcijas laika beigām.

35. Problēmu uzskata par novērstu brīdī, kad Izpildītājs to novērsis Sistēmā.

36. Pieļaujamais Izpildītāja reakcijas laika vai problēmas novēršanas laika kavējums viena gada laikā:

36.1. Kategorijas “Avārija” problēmām – pieci procenti gadījumu;

36.2. Kategorijas “Nopietna kļūda” problēmām – septiņi procenti gadījumu;

36.3. Kategorijas “Kļūda” problēmām – desmit procenti gadījumu;

36.4. Kategorijas “Neprecizitāte” problēmām – pieci procenti gadījumu.

Datu apstrāde

37. Klients ir Sistēmā apstrādāto datu īpašnieks.

38. Par Lietotāja apstrādāto datu pareizību, pilnību un atjaunināšanu Sistēmā atbild Klients.

39. Izpildītājs nodrošina Klienta datu apmaiņu ar citu informācijas sistēmu, ja Sistēmā šāda datu apmaiņa ir paredzēta un Klients ir noslēdzis līgumu ar attiecīgās informācijas sistēmas turētāju par datu apmaiņu. Sistēmā paredzēto norādītas Izpildītāja interneta vietnē zzdats.lv/datu-apmaina.

40. Ja Klients un Valsts zemes dienests noslēdzis sadarbības līgumu par datu apmaiņu, Izpildītājs nodrošina šī līguma noteikumu, kas attiecas uz tehnisko resursu uzturētāju, izpildi.

41. Izpildītājam nav tiesību apstrādāt Klienta datus Sistēmā savās vai citu personu interesēs. Izpildītājam ir tiesības noteiktā apjomā un noteiktā veidā apstrādāt Klienta datus Sistēmā šādos gadījumos:

41.1. Datu apstrādes pienākums vai datu apstrādes tiesības izriet no Izpildītāja un Klienta noslēgta līguma;

41.2. Datu apstrādes pienākums izriet no likuma;

41.3. Klienta dati ir publiski pieejami.

42. Klients piešķir Izpildītājam tiesības sniegt citām valsts un pašvaldību iestādēm to funkciju izpildei nepieciešamos Klienta datus no Sistēmas, tai skaitā personu dzīvesvietas datus, dzimtsarakstu datus, sociālās palīdzības datus par pabalstiem, pakalpojumiem, apsekošanām, konsultācijām, līdzdarbības pienākumiem, izziņām, iesniegumiem un sociālo statusu, datus sociālās palīdzības iztikas līdzekļu deklarācijas pārbaudei par personas īpašumiem, ienākumiem, uzturlīgumiem un radiniekiem.

43. Izpildītājs nodrošina Lietotājam Sistēmā piekļuvi citas pašvaldības datiem Noteikumu 42. punktā noteiktā apjomā, ja cita pašvaldība ir piešķīrusi Izpildītājam Noteikumu 42. punktā noteiktās tiesības.

44. Klients var pieprasīt Izpildītājam ziņas par 42. punktā minēto Klienta datu sniegšanu, norādot datu sniegšanas laika posmu. Izpildītājs sniedz Klientam ziņas par sniegtajiem Klienta datiem, norādot datu subjektu, datu pieprasītāju, saņemto datu veidu un sniegšanas laiku.

Citi noteikumi

45. Izpildītājs var jebkurā laikā vienpusēji grozīt Noteikumus. Grozījumi Noteikumos stājas spēkā dienā, kad Izpildītājs tos paziņojis Klientam.


Publicēts 02.12.2020. Lai apskatītu parakstīto dokumentu, lejuplādē failu.