VPS uzturēšanas apraksts 2020

SIA “ZZ Dats” Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas apraksts 2020. gadam.

Pašvaldībām un/vai ar tām saistītajām iestādēm, kas turpmāk sauksies ‘PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS’, no vienas puses, un SIA „ZZ Dats”, reģistrācijas numurs 40003278467, kas turpmāk sauksies ‘PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS’ un/vai ‘’SIA ‘’ZZ Dats’’’’, no otras puses (atsevišķi un/vai kopā tekstā saukti Puse – Puses), ir saistošs SIA “ZZ Dats” Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas apraksts 2020. gadam (turpmāk – Apraksts) par SIA “ZZ Dats” VPS programmatūras (turpmāk Programmas) uzturēšanas, tai skaitā, ja tas nepieciešams, ar šo Programmu saistīto datu bāzu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu:

1.Apraksts attiecas tikai uz tām Programmām, kuras iedarbinātas PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA IT sistēmā līdz 01.01.2020, vai, pamatojoties uz noslēgtām vienošanām/līgumiem, tiks iedarbinātas un uzturētas 2020. gadā.;

2.Programmu licencēšanas nosacījumus nosaka PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJAM izsniegtā Programmas Licence;

3.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS sniedz PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJAM Apraksta 1. punktā minēto Programmu uzturēšanu, tai skaitā, ja tas nepieciešams, ar šo Programmu saistīto datu bāzu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu no 01.01.2020. līdz 31.12.2020., kuri sevī ietver:

3.1.Programmu darbību tieši regulējošo Latvijas valsts normatīvo aktu noteikto prasību nodrošināšanu, kas nozīmē, ka tiek nodrošinātas Latvijas valsts likumu un Ministru Kabineta (MK) noteikumu prasības, bet netiek nodrošinātas pašvaldības saistošo noteikumu prasības;

3.2.Programmu jaunu versiju un lietotāju instrukciju, ja tādas ir izstrādātas un pēc tādām ir nepieciešamība, nosūtīšanu PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJAM pēc pieprasījuma vai automātiski, izmantojot interneta tīklu, Programmu sākotnējās instalācijas ir pieejamas FTP vietnē: ftp.zzdats.lv/;

3.3.Telefoniskas vai e-pasta konsultācijas par Programmu lietošanu un uzstādīšanu ik darba dienu no plkst. 9:00 līdz 17:00 pa tālruni 67333600, vai e-pastu: nino@zzdats.lv; sopa@zzdats.lv; dzimts@zzdats.lv; pers@zzdats.lv; gvedis@zzdats.lv; algas@zzdats.lv; kadri@zzdats.lv; budzis@zzdats.lv; noma@zzdats.lv; jupis@zzdats.lv; apus@zzdats.lv; bridzis@zzdats.lv; lietvaris@zzdats.lv; amis@zzdats.lv

3.4.Konsultācijas par Programmu lietošanu PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA telpās Rīgā, Elizabetes ielā 41/43, iepriekš vienojoties par laiku;

3.5.Programmu lietotāju un to tiesību administrēšanu, ja tas nepieciešams, nosūtot PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM parakstītu un ieskenētu iesniegumu (iesnieguma paraugs ir atrodams vietnē kur.ir/pieteikumi?) uz e-pasta adresi: serviss@zzdats.lv;

3.6.PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA datu bāzu integritātes nodrošināšanu, datu bāzu versiju savietojamību, bet neiekļauj PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA Programmu lietotāju ievadīto datu satura pareizības un aktualizācijas nodrošināšanu;

3.7.PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA datu bāzu izmitināšanu uz PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA servera, ja PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJAM izmitināšana ir nepieciešama;

3.8.PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJAM piekļuvi PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA datiem vismaz 98% (deviņdesmit astoņi procenti) apmērā laika posmā no 01.01.2020. līdz 31.12.2020., ja PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS veic datu bāzu izmitināšanu pie PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA;

3.9.Elektroniskā pakalpojuma „nekustamā īpašuma nodoklis” vai citu PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA elektronisko pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv darbības nodrošināšanu pēc PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA pieprasījuma;

3.10.Piekļuvi citu pašvaldību datiem šī Apraksta 6. punktā uzrādītajā apjomā, ja cita pašvaldība ar PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU ir noslēgusi atsevišķu līgumu;

3.11.Datu apmaiņas nodrošināšanu ar Valsts zemes dienesta (VZD) Kadastra un Adrešu reģistriem, Zemesgrāmatu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistru un civilstāvokļu aktu reģistru, Valsts ieņēmumu dienestu (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA), Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD), Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), Uzturlīdzekļu garantijas fondu (UGF), Uzņēmumu reģistru (UR), Lauku atbalsta dienestu (LAD), Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu (NPAIS), Juridiskās palīdzības administrāciju (JPA), Centrālo statistikas pārvaldi (CSP), Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru (VTUA), komercbankām un Valsts kasi, ja PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS ir noslēdzis līgumu ar attiecīgu iestādi, un, ja šāds līgums ir nepieciešams.

4.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nodrošina:

4.1.PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA datu drošību, kas nozīmē nesankcionētas datu piekļuves vai izmantošanas aizliegšanu, kā arī mehānisku datu zudumu nepieļaušanu gadījumā, ja PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS veic datu bāzu izmitināšanu;

4.2.Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošo normatīvo aktu, tai skaitā Vispārīgo datu aizsardzības regulas prasību ievērošanu šī Apraksta 3. punktā minēto pakalpojumu sniegšanas ietvaros; (Detalizētāka informācija, kas saistoša VPS lietotājiem par Vispārīgo datu aizsardzības regulu, tai skaitā pie šī uzturēšanas Apraksta –  https://www.zzdats.lv/par-vps-un-visparigo-datu-aizsardzibas-regulu/

4.3.PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA konfidenciālas informācijas neizmantošanu savu vai trešo personu interesēs. Par konfidenciālu informāciju tiek uzskatīta tāda PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA informācija, kura nav publiski pieejama trešajām personām;

4.4.Nosacījumu izpildi, kuri ir noteikti PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA un Valsts Zemes Dienesta sadarbības līguma par datu apmaiņu punktā 4.3 attiecībā uz Tehnisko resursu uzturētāju;

4.5.PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA lietotājiem piekļuvi Programmām 5 (piecas) dienas pēc šī Apraksta darbības beigām, ja PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS nav veicis darbības, kas turpmāk būtu saistošas un attiektos uz Programmas uzturēšanas, tai skaitā, ja tas nepieciešams, ar šo Programmu saistīto datu bāzu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu.

5.PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS nodrošina:

5.1.Datu drošību, kas nozīmē nesankcionētas datu izmantošanas, kā arī mehānisku datu zudumu nepieļaušanu, ja PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA dati nav izmitināti uz PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA servera;

5.2.Programmu darbināšanai un 3. punktā minēto pakalpojumu saņemšanai nepieciešamās datortehnikas, lietojumprogrammu, datortīklu un citas nepieciešamās tehniskās infrastruktūras atbilstošu darbību un primāro tehnisko atbalstu, kā arī atbilstību VPS lietošanas noteikumiem https://www.zzdats.lv/vienotas-pasvaldibu-sistemas-uzturesanas-un-izmitinasanas-noteikumi/;

5.3.Kompetentus Programmu lietotājus, kuri  atbildīgi par atbilstošu Programmu lietošanu un datu bāzu satura aktualizēšanu, kā arī strādā saskaņā ar VPS lietošanas noteikumiem, kuri aprakstīti https://www.zzdats.lv/vienotas-pasvaldibu-sistemas-uzturesanas-un-izmitinasanas-noteikumi/;

5.4.Kompetentus datorspeciālistus šī Apraksta 3. punktā minēto pakalpojumu kvalitatīvai saņemšanai, kuri strādā saskaņā ar VPS lietošanas noteikumiem, kuri aprakstīti https://www.zzdats.lv/vienotas-pasvaldibu-sistemas-uzturesanas-un-izmitinasanas-noteikumi/. PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJS informē PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU par kontaktpersonu, kurai PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nepieciešamības gadījumā nosūta informāciju par VPS izmaiņām;

5.5.Datu bāzu pieejamību ne mazāku kā 98% (deviņdesmit astoņi procenti) no 01.01.2020. līdz 31.12.2020. elektronisko pakalpojumu portāla www.epakalpojumi.lv darbības nodrošināšanas mērķiem, ja PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA dati nav izmitināti uz PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA servera;

5.6.Ja PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS izmanto PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA serveru resursus, tad PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS nodrošina, ka šie serveru resursi tiek izmantoti tikai pašvaldības funkciju veikšanai un/vai citiem ar Programmas lietošanu saistītiem mērķiem;

5.7.PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS atļauj un, ja PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA dati nav izmitināti uz PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA servera, nodrošina PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM piekļuvi savām datu bāzēm un to saturam šī Apraksta 3. punktā minēto pakalpojumu sniegšanas mērķiem, ievērojot šī Apraksta 4. punkta nosacījumus;

5.8.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA konfidenciālas informācijas nesniegšanu trešajām personām. Par konfidenciālu informāciju tiek uzskatīta tāda PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA informācija, kura nav publiski pieejama trešajām personām, tajā skaitā, jebkāda ar Programmām, datu bāzēm vai to struktūrām saistīta informācija vai dokumentācija.

6.PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS neiebilst pret savas datu bāzes informācijas sniegšanu, kuru nodrošina PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA programmatūra, citām pašvaldībām un valsts iestādēm to pamatfunkciju veikšanas mērķiem, tajā skaitā: dzīvesvietas deklarēšanas datus un to vēsturi; dzimtsarakstu datus un vēsturi; sociālās palīdzības datus un to vēsturi: pabalsti, pakalpojumi, izziņas, sociālais statuss; informāciju, kura nepieciešama sociālās palīdzības iztikas līdzekļu deklarācijas pārbaudei: īpašumi, ienākumi, uzturlīgumi, radinieki u.c.. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS atbilstoši Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošiem normatīviem aktiem, tai skaitā Vispārīgo datu aizsardzības regulai, nodrošina PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJAM pēc tā pieprasījuma informāciju par to, kurš citas pašvaldības vai valsts iestādes lietotājs kādus personu datus noteiktā laika periodā ir izmantojis.

7.PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS ir ar Programmām apstrādājamo datu īpašnieks neatkarīgi no tā, vai PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nodrošina ar Programmu saistīto datu bāzu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu vai nenodrošina.

8.Šī Apraksta 3. punktā minēto pakalpojumu cena tiek noteikta atbilstoši katram PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJAM individuāli, par ko attiecīgi katrs PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS tiek informēts.

9.PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS, atbilstoši šī Apraksta 8. punktā atrunātai samaksai, to apmaksā pa ceturkšņiem pēc PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA piestādītā rēķina, kurš var būt sagatavots un nosūtīts elektroniski uz PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA elektronisko pasta adresi.

10.Ja PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS vēlas saņemt no PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA papildus ar datu apstrādi vai Programmu papildināšanu saistītus pakalpojumus, kuri nav minēti šī Apraksta 3. punktā, tad PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS tos var iepirkt Valsts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS),vai arī, slēdzot ar PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU atsevišķu līgumu.

11.Šis Apraksts ir spēkā un saistoša tiem PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJIEM, kas ir iegādājušies Programmas uzturēšanas (tai skaitā Izmitināšanas pakalpojumu, ja tas nepieciešams) Valsts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), atbilstoši šī Apraksta 3. punktā minētajam uzturēšanas periodam.

12.Šis Apraksts neattiecas uz tiem atsevišķiem līgumiem un/vai citiem saistītiem dokumentiem, kas ir noslēgti starp PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU un PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJU, ja vien tajos nav ietvertas atsauces uz šo Aprakstu.

13.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS patur tiesības vienpersoniski un bez iepriekšējas saskaņošanas veikt izmaiņas Aprakstā, tai skaitā, ja to paredz un nosaka normatīvo aktu regulējumi, to izmaiņas. Veiktās izmaiņas stājas spēkā un ir saistošas PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJAM un/vai PAKLAPOJUMA SNIEDZĒJAM no to publicēšanas brīža.

14.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nodrošina Aprakstā veikto izmaiņu pierakstu vēsturi šajā pašā dokumentā tabulas veidā.

15.Ja viena vai otra Puse nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus puses ne varēja paredzēt, ne novērst, un kurus izraisījušas jebkāda veida dabas stihijas, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, zibens, elektrības padeves bojājumi, valsts varas vai pārvaldes institūciju pieņemtie lēmumi, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

16.Ja 15. punktā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Apraksta ievērošanas, veicot savstarpējos norēķinus.  

17.Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības 15. un 16. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu laikā jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

18.Šis līgums attiecināms uz PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA administratīvo teritoriju, kāda tā ir 2021. gada 1. janvārī.

19.Jebkuri strīdi, nesaskaņas vai pretenzijas, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā pārrunu ceļā strīdi netiek atrisināti, tad strīdi, kas izriet no Apraksta, tiek izšķirti Latvijas Republikas tiesā.

20.Aprakstam pievienots Pielikums Nr.1, kas ir saistošs Aprakstam un ir tā neatņemam sastāvdaļa.

1. Pielikums

Pie līguma/apraksta “Par ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas lietojumprogrammu uzturēšanas un datu bāzu izmitināšanas (ja attiecināms) pakalpojumu sniegšanu”

Šis pielikums regulē prasības, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula)

1.Puses apņemas ievērot Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošo normatīvo aktu, tai skaitā  Regulas prasību ievērošanu.

2.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir uzskatāms par personas datu apstrādātāju, ciktāl tas var attiekties un nepieciešams šī Līguma/Apraksta saistību izpildei, un PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS ir uzskatāms par pārzini Regulas izpratnē, ja, kādai no PUSĒM, izpildot normatīvo aktu prasības netiek noteikts savādāk.

3.Datu apstrādes nolūks ir šī Līguma/Apraksta priekšmeta un tajā paredzēto nosacījumu izpilde.

4.PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS pilnvaro PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU apstrādāt personas datus tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams šī Līguma/Apraksta izpildes nodrošināšanai, un PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS apņemas nodrošināt personas datu apstrādi tikai PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA uzdevumā tādā apmērā, cik tas ir nepieciešamas un saskaņā ar šī Līguma/Apraksta nosacījumiem, ja normatīvo aktu regulējums neparedz savādāk.

5.PUSES apņemas nodrošināt personas datu aizsardzības atbilstīgu tehnisko un organizatorisko prasību izpildi atbilstoši Regulas prasībām.

6.PUSĒM ir tiesības apstrādāt no otras PUSES iegūtos personu datus tikai ar mērķi nodrošināt šajā Līgumā/Aprakstā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.

7.PUSE, kura nodod otrai PUSEI personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem (piekrišana šī Līguma/Apraksta izpratnē var būt arī cits PUSES tiesisks pamats veikt datu apstrādi saskaņā ar Regulu), tai skaitā ievērojot normatīvo aktu regulējumu.

8.Līguma/Apraksta izpildes ietvaros var tikt apstrādāti personas dati, kas ievadīti kādā no VPS lietojumprogrammām, ko izmanto PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS.

9.Datu apstrāde var tikt veikta par dažādām datu subjektu kategorijām, ko definē PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS (piemēram – klienti, apmeklētāji, darbinieki, VPS lietojumprogrammu lietotāji u.c.)

10.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nodrošina, ka personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt datus, ir apņēmušās ievērot konfidencialitāti, vai tām ir noteikts attiecīgs likumisks pienākums ievērot konfidencialitāti.

11.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS īsteno pasākumus, kas nepieciešami saskaņā ar Regulas 32. pantu.

12.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS, ciktāl tas ir iespējams ņemot vērā apstrādes būtību, palīdz PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJAM ar atbilstīgiem tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem, kas nodrošina, ka PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJS var izpildīt savu pienākumu atbildēt uz pieprasījumiem par Regulas III nodaļā paredzēto datu subjekta tiesību īstenošanu.

13.Ja PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS ir saņēmis datu subjekta pieprasījumu, kura izpildei ir nepieciešama informācija no PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA, tad PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJAM nodrošina pieprasīto informāciju atbilstošā apjomā un samērīgos termiņos, ievērojot 5 (darba) dienu termiņu, vai ilgāk, ja tas ir nepieciešams pietiekamas informācijas pieprasījuma apstrādes nodrošināšanai, kas tiek saskaņots starp PUSĒM.

14.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS palīdz PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJAM nodrošināt Regulas 32. līdz 36. pantā minēto pienākumu izpildi, ņemot vērā apstrādes veidu un PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM pieejamo informāciju.

15.Pēc PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA pieprasījuma, PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā, vai citā termiņā par kuru PUSES vienojas, dara pieejamus PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJAM auditācijas pierakstus attiecībā uz personas datiem. PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS pilnā apjoma ir atbildīgs par tiesisko pamatu šādu datu pieprasīšanai.

 16.PUSES apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras PUES iegūtos personu datus, izņemot gadījumus, kad šajā Līgumā/Aprakstā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

17.Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem PUSĒM var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras PUSES iegūtos personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru PUSI, ja normatīvo aktu regulējums neparedz savādāk.

18.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS, tiklīdz tam kļuvis zināms personas datu aizsardzības pārkāpums, nekavējoties ziņo PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJAM, ievērojot, ka PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJAM atbilstoši Regulai no incidenta konstatēšanas brīža ir jāziņo 72 stundu laikā.

19.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS, rakstiskā veidā, saskaņojot ar PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJU uz šī Līguma/Apraksta pamata, var iesaistīt citu apstrādātāju konkrētu apstrādes darbību veikšanai, nosakot tos pašus datu aizsardzības pienākumus, kas noteikti šajā Līgumā/Aprakstā, pietiekami garantējot, ka tiks īstenoti piemēroti tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, lai apstrādē tiktu ievērotas Regulas prasības.

20.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS pēc PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA pieprasījuma dara pieejamu visu informāciju, kas nepieciešama, lai apliecinātu, ka tiek pildītas un ievērotas Regulas prasības atbilstoši šī Līguma/Apraksta nosacījumiem.

21.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS pēc apstrādes pakalpojumu sniegšanas pabeigšanas pēc PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA izvēles dzēš (citā atbilstošā metodē, piemēram, anonimizē), vai atdod visus personas datus un dzēš (citā atbilstošā metodē, piemēram, anonimizē) esošās kopijas, ja normatīvajos aktos nav noteikts savādāk un/vai nav paredzēta personas datu glabāšana. PUSES, neatkarīgi no līgumisko saistību izbeigšanas iemesla, vienojas par datu apmaiņas/nodošanas formātiem, termiņiem, veidiem un paraksta atbilstošu aktu par datu dzēšanu un/vai anonimizēšanu (cita veida PUŠU atrunāta apstrāde).

22.PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM, izpildot šo Līgumu/Aprakstu ir saistošs sekojošais: https://www.zzdats.lv/par-vps-un-visparigo-datu-aizsardzibas-regulu/

23.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS, ievērojot Regulas prasības, tai skaitā attiecībā uz iespējamiem pārkāpumiem šī Līguma/Apraksta ietvaros, sniedz informāciju PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJAM e-pastā.