VPS lietošanas noteikumi

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. VPS – Vienotā pašvaldību sistēma (VPS) ir savstarpēji integrēts informācijas tehnoloģiju risinājums pašvaldību biznesa procesu atbalstam, kas būtiski atvieglo pašvaldību iekšējā darba procesus un starpiestāžu sadarbību;

1.2. Klients – fiziska vai juridiska persona, kuras dati tiek apstrādāti VPS;

1.3. Lietotājs – fiziska persona, kura ir pašvaldības darbinieks vai darbojas saskaņā ar pašvaldības dotajiem darba uzdevumiem, un kurai ir tiesības lietot kādu no VPS lietojumprogrammām vai to moduļiem;

1.4. Lietotāja konts – fiziskai personai piešķirts noteikts tiesību kopums, ar kuru iespējams veikt darbības VPS. Kā pieejas rekvizīti Lietotāja kontam ir piešķirts lietotājvārds un parole;

1.5. Trešās personas – jebkura fiziska vai juridiska persona, izņemot Klientu, Lietotāju un pašvaldību;

1.6. VPS uzturētājs – SIA ZZ Dats;

1.7. VPS administrators – SIA ZZ Dats darbinieks, kas nodrošina VPS tehnisko uzturēšanu;

1.8. Pašvaldības administrators – darbinieks, kas pašvaldības uzdevumā nodrošina pašvaldības tehnisko resursu uzturēšanu un atbalstu.

2. Vispārīgie jautājumi

2.1. Noteikumi nosaka:

2.1.1. VPS Lietotāju identifikācijas, autentiskuma noteikumus, to pienākumus un atbildību;

2.1.2. VPS administratora, izstrādātāja un uzturētāja atbildību un pienākumus;

2.1.3. Pašvaldības tiesības, pienākumus un atbildību.

2.2. Noteikumi attiecas uz tehnoloģiskajiem resursiem, informācijas sistēmu vai lietojumu programmatūru un informāciju, tajā skaitā saistībā ar personas datiem, kas tiek saņemta, sūtīta, pārsūtīta, kopēta, uzglabāta, apstrādāta un izdrukāta, izmantojot VPS.

2.3. Lietotāja darba vieta tiek aprīkota atbilstoši http://kur.ir?tehniskasp.

2.4. Katram Lietotājam tiek piešķirts personalizēts Lietotāja konts, kā arī noteiktas piekļuves tiesības. Lietotājs ir atbildīgs par piešķirtā lietotājvārda un paroles lietošanu, saglabāšanu un neizpaušanu.

3. Lietotāja identifikācija un autentiskums

3.1. Lietotājs ir personīgi atbildīgs par darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot viņa Lietotāja kontu.

Pēc lietotājvārda un paroles ievadīšanas Lietotājs var izmantot informācijas sistēmas resursu atbilstoši noteiktajām piekļuves tiesībām. Visas Lietotāja veiktās darbības VPS tiek auditētas.

3.2. Lietotāja paroles politika tiek nodrošināta atbilstoši 2015.gada 28.jūlija MK noteikumiem Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”.

3.3. Aizliegts mēģināt uzzināt un izmantot citu Lietotāju lietotājvārdus un paroles.

3.4. Lietotāja personas dati, pēc autorizācijas VPS, var tikt nosūtīti uz VPS sasaistītiem reģistriem atbilstoši noslēgtajiem pašvaldības līgumiem.

4. Lietotāju atbildība un pienākumi

4.1. Lietotāji drīkst izmantot piešķirtos informācijas sistēmas resursus tikai darba pienākumu veikšanai.

4.2. Lietotāja pienākums ir nepieļaut lietotājvārda un paroles izpaušanu Trešajām personām un šo personu piekļuvi Lietotāja kontam.

4.3. Lietotājs ir personīgi atbildīgs par visām tā veiktajām darbībām VPS.

4.4. Ja radušās aizdomas, ka paroli uzzinājusi cita persona, Lietotājs to nekavējoties nomaina un par incidentu ziņo Pašvaldības administratoram vai VPS uzturētājam.

4.5. Sekot, lai uz datora obligāti būtu aktivizēta ekrāna bloķēšana ar paroles aizsardzību. Ekrāna bloķēšanai automātiski jāaktivizējas, ja desmit minūšu laikā Lietotājs nav veicis nekādas darbības.

4.6. Lietotājs VPS lietošanas problēmu un drošības incidentu gadījumos risina problēmu sadarbībā ar Pašvaldības administratoriem vai VPS uzturētāju.

4.7. Lietotājam aizliegts:

4.7.1. piekļūt tiem VPS resursiem, kuriem nav piešķirtas piekļuves tiesības;

4.7.2. izmantot VPS resursus ar darbu nesaistītiem pienākumiem;

4.7.3. nesankcionēti nodot no VPS izgūtu informāciju vai dokumentu kopijas Trešajām personām.

5. VPS izstrādātāja un uzturētāja atbildība un pienākumi

5.1. VPS uzturētājs attiecībā pret Lietotāju nodrošina Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošo normatīvo aktu, tai skaitā Vispārīgo datu aizsardzības regulas prasības.

5.2. VPS uzturētāja pienākums ir nodrošināt Lietotāja informācijas konfidencialitāti. Minētā informācija var tikt izpausta Trešajām personām tikai Latvijas valsts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

5.3. VPS uzturētājs ir atbildīgs par VPS pareizu darbību.

5.4. VPS uzturētājs nav atbildīgs par Lietotāja vai Klienta zaudējumiem, ja Lietotāja nolaidības dēļ kāda Trešā persona ar Lietotāja kontu ir pieslēgusies un veikusi kādas nesankcionētas darbības VPS.

5.5. VPS uzturētājs nav atbildīgs par traucējumiem VPS darbībā, kas radušies no VPS uzturētāja neatkarīgu elektronisko sakaru traucējumu dēļ, kā arī Lietotāja neprasmīgas VPS vai datortehnikas lietošanas dēļ.

5.6. VPS uzturētājs nav atbildīgs par sekām saistībā ar secinājumiem, ko Lietotājs ir izdarījis no VPS iegūtās informācijas.

6. Pašvaldības tiesības, pienākumi un atbildība

6.1. Pašvaldība attiecībā pret Klientu ievēro Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošo normatīvo aktu, tai skaitā Vispārīgo datu aizsardzības regulas prasības.

6.2. Pašvaldības pienākums ir ievērot informācijas par Klientu un to veikto darbību konfidencialitāti. Minētā informācija var tikt izpausta Trešajām personām tikai Latvijas valsts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

6.3. Pašvaldība ir atbildīga par tās kompetencē esošo datu satura pareizību.

6.4. Pašvaldībai ir pienākums nozīmēt kontaktpersonu saziņai ar VPS uzturētāju par VPS darbību, problēmām, pārtraukumiem, darbību saskaņošanai:

6.4.1. Informēt VPS uzturētāju 3 darba dienas iepriekš par plānotajiem tehnoloģiskajiem ierobežojamiem, kas ietekmē VPS pieejamību;

6.4.2. Nekavējoties informēt VPS uzturētāju avārijas situācijās.

6.5. Pašvaldības pienākums ir rūpēties par Lietotāju piekļuvi Lietotāju kontam. Administrēt Lietotāju kontus, patstāvīgi vai ar VPS uzturētāja starpniecību veikt jaunu Lietotāju kontu izveidi, bloķēšanu un dzēšanu, Lietotāju kontu piekļuves tiesību administrēšanu;

6.5.1. Lietotāju tiesību maiņa notiek tikai uz parakstīta iesniegumu pamata;

6.5.2. Pārtraucot darba attiecības ar Lietotāju, vai gadījumos, kad Lietotājam piekļuve VPS vai atsevišķām tās lietojumprogrammām vairs nav nepieciešama darba pienākumu veikšanai, nosūtīt Pašvaldības administratoram vai VPS uzturētājam parakstītu tiesību anulēšanas iesniegumu.

6.6. Pašvaldība nodrošina Lietotāju iepazīstināšanu ar šiem lietošanas noteikumiem.

6.7. Pašvaldība ir atbildīga par VPS izmantošanu atbilstoši VPS Lietošanas noteikumiem.

6.8. Pašvaldības administrators:

6.8.1. veic VPS tehnisko prasību nodrošināšanu. Atbilstoši VPS instalēšanas un lietošanas instrukcijām, instalē, konfigurē, testē un iedarbina Lietotāja datortehniku, datortīklu un VPS lietojumprogrammas, kā arī veic primāro tehnisko atbalstu, kas ietver Lietotāja uzdoto jautājumu un pieteikto problēmu risināšanu, ja nepieciešams piesaistot VPS uzturētāja darbiniekus.

6.8.2. ir atbildīgs par pielietoto tehnisko līdzekļu konfigurēšanu, lai nodrošinātu korektu VPS darbību, piemēram, Ugunsmūri, Antivīrusu programmatūru, Lietotāju un programmu piekļuves tiesību ierobežošanu u.c.

7. VPS administratora atbildība un pienākumi

7.1. VPS administrators:

7.1.1. pēc pašvaldības rakstiskas informācijas izveido, modificē un likvidē Lietotāju kontus;

7.1.2. kontrolē, lai informācijas sistēmas resursu Lietotāji ievērotu šajos noteikumos noteiktos paroļu maiņas nosacījumus.

7.2. VPS administrators ir tiesīgs:

7.2.1. brīvdienās un ārpus oficiālā darba laika (17:00 – 09:00) atslēgt informācijas sistēmas resursus, lai veiktu uzturēšanas darbus, 3 darba dienas iepriekš par to brīdinot pašvaldības nozīmētās kontaktpersonas pa e-pastu;

7.2.2. atslēgt informācijas sistēmas resursus un apturēt sistēmu darbu arī darba laikā, ja notikusi avārija (ja iespējams, iepriekš par to brīdinot pašvaldības nozīmēto personu pa e-pastu).

8. Neparedzēti apstākļi

8.1. Pašvaldība, VPS uzturētājs un Lietotājs nav atbildīgi par zaudējumiem, kas saistīti ar neparedzētiem un nepārvaramiem apstākļiem (force majeure) – stihiskām nelaimēm, tostarp ugunsgrēkiem, plūdiem, vai no tiem neatkarīgu Trešo personu darbību – valsts normatīvo aktu izmaiņām, karadarbību, streikiem, masu nekārtībām u.c.

9. Citi noteikumi

9.1. VPS uzturētājs ir tiesīgs izdarīt grozījumus un papildināt šos noteikumus iepriekš nosūtot e-pastu pašvaldības nozīmētajai kontaktpersonai.

9.2. Šis līgums attiecināms uz PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA administratīvo teritoriju, kāda tā ir 2021. gada 1. janvārī.

9.3. Noteikumi stājas spēkā:

9.3.1. Jauniem Lietotājiem – ar tiesību piešķiršanas vai publicēšanas brīdi;

9.3.2. Esošiem Lietotājiem – vienu mēnesi pēc noteikumu publiskošanas brīža. Esošo Lietotāju apziņošanu uzņemas Pašvaldība;