Informācijai par energoresursu atbalstu, sazinies ar pašvaldību, kurā atrodas īpašums. Informācijai, kura pašvaldības iestāde/struktūrvienība sniedz konsultācijas klātienē un/vai telefoniski, jāseko savā pašvaldībā.

Aizkraukles novada pašvaldība https://www.aizkraukle.lv/lv/jaunums/apkures-kompensacijai-vares-pieteikties-no-1-oktobra

Alūksnes novada pašvaldība https://aluksne.lv/index.php/2022/08/18/iesniegumus-atbalstam-energoresursu-cenu-pieauguma-kompensacijam-no-1-oktobra-pienems-aluksnes-novada-socialo-lietu-parvalde/

Augšdaugavas novada pašvaldība https://www.augsdaugavasnovads.lv/novads/aktualitates/jaunumi/pieteiksanas-valsts-atbalstam-apkurei-augsdaugavas-novada/

Ādažu novada pašvaldība https://www.adazi.lv/parziemo-veiksmigi/

Balvu novada pašvaldība http://balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=26136:atbalsts-siltumenergijas-izmaksu-segsanai-balvu-novada&catid=65&lang=lv&Itemid=579

Bauskas novada pašvaldība https://www.bauska.lv/lv/jaunumi/pasvaldiba-vares-pieteikties-apkures-izdevumu-atbalstam-10163

Cēsu novada pašvaldība https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/socialais-dienests/atbalsts-majsaimniecibam-rudeni/

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/no-1.oktobra-majsaimniecibas-var-pieteikties-apkures-sezonas-izdevumu-dalejai-kompensacijai

Dienvidkurzemes novada pašvaldība https://www.dkn.lv/lv/jaunums/atbalsts-majsaimniecibam-apkures-sezonas-izdevumu-dalejai-kompensacijai

Dobeles novada pašvaldība https://dobele.lv/lv/news/par-atbalstu-energoresursu-cenu-pieauguma-kompensesanai-dobeles-novada-administrativaja

Gulbenes novada pašvaldība https://www.gulbene.lv/lv/zr/pin/10314-pieteiksanas-kartiba-apkures-valsts-atbalstam-gulbenes-novada

Jelgavas novada pašvaldība https://www.jelgavasnovads.lv/lv/novada-zinas/18505/ar-1oktobri-pasvaldiba-pienem-iesniegumus-valsts-atbalstam-majsaimniecibam-apkures-izdevumu-pieauguma-dalejai-segsanai-

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/oktobri-pasvaldiba-saks-pienemt-iesniegumus-valsts-atbalsta-sanemsanai-siltumenergijas-izmaksu-segsanai/

Jēkabpils novada pašvaldība https://www.jekabpils.lv/lv/jaunums/par-atbalstu-energoresursu-cenu-pieauguma-kompensesanai
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība https://www.jurmala.lv/lv/jaunums/ka-sanemt-valsts-atbalstu-apkures-sezonai

Krāslavas novada pašvaldība https://www.kraslava.lv/lv/jaunums/pieteiksanas-kartiba-valsts-atbalstam-apkurei-kraslavas-novada-pasvaldiba

Kuldīgas novada pašvaldība https://www.kuldiga.lv/?cat=77&cookie_0fa0dd8aabfbe7a739de1bdca08872bd=accepted

Ķekavas novada pašvaldība https://kekava.lv/nekategorizets/par-atbalstu-energoresursu-cenu-pieauguma-kompensesanai-kekavas-novada-administrativaja-teritorija-esosajam-majsaimniecibam/

Liepājas valstspilsētas pašvaldība https://www.liepaja.lv/energoresursu-atbalsts

Limbažu novada pašvaldība https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/par-atbalstu-siltumenergijas-izmaksu-segsanai

Ludzas novada pašvaldība https://ludzasnovads.lv/jaunumi/pieteiksanas-valsts-atbalstam-apkurei-ludzas-novada/

Līvānu novada pašvaldība https://www.livani.lv/lv/jaunums/par-atbalstu-energoresursu-cenu-pieauguma-kompensesanai

Madonas novada pašvaldība https://www.madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=12005

Mārupes novada pašvaldība https://www.marupe.lv/lv/atbalsts_apkures_kompensacijai

Ogres novada pašvaldība https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/par-energoresursu-cenu-arkarteja-pieauguma-samazinajuma-atbalsta-pasakumiem-ogres-novada

Olaines novada pašvaldība https://www.olaine.lv/lv/jaunumi/olaines-socialais-dienests-uzsak-pierakstu-iesniegumu-iesniegsanai-klatiene#gsc.tab=0

Preiļu novada pašvaldība https://preili.lv/234486/234486/

Ropažu novada pašvaldība https://www.ropazi.lv/lv/informacija-par-atbalstu-energoresursu-sadardzinasanas-del

Rēzeknes novada pašvaldība https://rezeknesnovads.lv/pieteiksanas-kartiba-valsts-atbalstam-apkurei-rezeknes-novada-pasvaldiba/

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība https://rezekne.lv/2022/09/30/saksies-majsaimniecibu-iesniegumu-pienemsana-apkures-izdevumu-atbalstam/

Rīgas valstspilsētas pašvaldība https://www.riga.lv/lv/pabalsts-par-cieto-kurinamo-un-elektribu

Salaspils novada pašvaldība https://salaspils.lv/lv/node/1774

Saldus novada pašvaldība https://saldus.lv/par-mums/aktualitates/posts/pieteiksanas-kartiba-valsts-atbalstam-apkurei-saldus-novada-no-01-10-2022/

Saulkrastu novada pašvaldība https://saulkrasti.lv/jaunumi/pasvaldiba-un-sabiedriba/par-atbalstu-siltumenergijas-izmaksu-segsanai-saulkrastu-novada/

Siguldas novada pašvaldība https://www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/23459/

Smiltenes novada pašvaldība https://smiltenesnovads.lv/valsts-un-pasvaldibas-atbalsts-energoresursu-cenu-pieauguma-apstaklos/

Talsu novada pašvaldība https://talsunovads.lv/zinas/sociala-aizsardziba/no-1-oktobra-var-pieteikties-atbalstam-energoresursu-cenu-pieauguma-kompensesanai/

Tukuma novada pašvaldība https://www.tukums.lv/lv/jaunums/pieteiksanas-kartiba-valsts-atbalstam-apkurei-tukuma-novada-no-1-oktobra

Valkas novada pašvaldība http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/ka-sanemt-valsts-atbalstu-energoresursu-cenu-pieauguma-kompensacijai

Valmieras novada pašvaldība https://www.valmierasnovads.lv/pieteiksanas-valsts-atbalstam-apkurei-valmieras-novada/

Varakļānu novada pašvaldība https://www.varaklani.lv/jaunumi/2031-30712

Ventspils novada pašvaldība https://ventspilsnovads.lv/aktualitates/par-atbalstu-siltumenergijas-izmaksu-segsanai/

Ventspils valstspilsētas pašvaldība https://www.ventspils.lv/aktualitates/atbalsts-siltumenergijas-izmaksu-segsanai/