Par izmaiņām Ministru kabineta noteikumos

Informējam, ka 2018.gada 27.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija noteikumi Nr.439 “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība”, kur 38.punktā ir noregulēts jautājums par pašvaldības īpašumu salīdzināšanu ar Valsts zemes dienestu, proti:

38. Lai pašvaldībām nodrošinātu pārskata gada inventarizācijas veikšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības kārtošanas un organizācijas jomā, Valsts zemes dienests bez maksas izsniedz aktuālos kadastra informācijas sistēmas teksta datus, ievērojot šādus nosacījumus:

38.1. kadastra informācijas sistēmas datus sagatavo bez pieprasījuma pēc stāvokļa uz to atlases brīdi vienu reizi pārskata gadā laikposmā no 1. novembra līdz 15. novembrim Valsts zemes dienesta tīmekļvietnē (www.vzd.gov.lv) publicētajā apjomā;

38.2. sagatavotos kadastra informācijas sistēmas datus izsniedz elektroniski *.xls formātā uz pašvaldības oficiālās elektroniskās adreses kontu.

 Valsts zemes dienesta tīmekļvietnē ir publicēts ar Latvijas Pašvaldību savienību saskaņotais paraugs datu formātam:

http://vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/pasvaldibam-un-valsts-iestadem/pasvaldibam-1/KDPGI/

 ZZ Dats no savas puses nodrošinās izmaiņas RVS G-VEDIS risinājumā “Datu salīdzināšana ar VZD”, lai uz inventarizācijas brīdi risinājums nodrošinātu datu ielasi un salīdzināšanu atbilstoši jaunajam formātam.

Citi raksti

Arī Latvija ir gatava atvērtam kodam valsts pārvaldē

BlogsValsts sektorā atvērtā koda potenciāls ir liels. Pārsvarā valsts sektora biznesa loģika nav slēpjama, gluži pretēji - tā jau ir publiska, ierakstīta normatīvajos aktos. Atvērtā koda izmantošana valsts sektorā var veicināt pārredzamību, demokratizēt piekļuvi tehnoloģijai un veicināt kopīgu risinājumu radīšanu.