DAR

Datiem un to analīzei ir būtiska loma pašvaldību pārvaldībā un attīstībā. Precīzu un pilnīgu datu izmantošana lēmumu pieņemšanā ir būtisks priekšnosacījums pieņemto lēmumu kvalitātei un efektivitātei.

Dati sniedz objektīvu skatu uz reālo situāciju pašvaldībā un pašvaldības lēmumi var tikt balstīti uz reāliem skaitļiem un faktiem, izvairoties no subjektīviem viedokļiem vai mirkļa emocijām. Dati nodrošina neitralitāti lēmumu pieņemšanas procesā un ne tikai paaugstina lēmumu precizitāti, bet arī nodrošina labāku izpratni par notiekošo un veicina stratēģisko plānošanu un pašvaldību ilgtspējīgu attīstību.

Nozīmīgi ir kā vēsturiskie, tā arī operatīvie dati. Dati palīdz analizēt iepriekš pieņemto lēmumu rezultātus. Ar precīziem datiem ir iespējams identificēt, kuras darbības vai stratēģijas darbojas labi un kur nepieciešamas izmaiņas. Dati nodrošina iespēju veikt prognozes un pieņemt datos balstītus lēmumus kā īstermiņa uzdevumiem, tā ilgtermiņa stratēģijām. Datu analīze norāda uz iespējamām nākotnes tendencēm un sniedz iespēju laicīgi tām sagatavoties.

Aktuāli dati palīdz operatīvi identificēt riskus un izstrādāt riska mazināšanas darbības, palīdzot izvairīties no potenciāliem negatīviem scenārijiem un pielāgoties mainīgiem apstākļiem.

Datu analīzes rīks turpina ZZ Dats izstrādāto pašvaldību programmproduktu saimi, kuru mērķis paaugstināt pašvaldību darbinieku darba efektivitāti nodrošinot jaudīgus ikdienas darba atbalsta rīkus. Dati apvienojumā ar datu analīzes rīka iespējām sniedz iespēju pašvaldību darbiniekiem ar elementārām IT pamatzināšanām veikt datu analīzes darbības.

Nozīmīgākās datu analīzes rīka priekšrocības:

  1. Datu analīzes rīkā attēlotie dati tiek automātiski un regulāri atjaunoti no Vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogrammām un valsts nozīmes reģistriem un informācijas sistēmām. Datu aktualizēšanā nav nepieciešama pašvaldības darbinieku iesaiste.
  2. Operatīvi pieejami dati nodrošina vidi lēmumu pieņemšanai un reakcijai uz apstākļu izmaiņām. Piemēram, reaģējot uz ieņēmumu kritumu vai izdevumu palielinājumu.
  3. Datu analīzes rīks nodrošina datu analīzi dinamikā, salīdzinot datus ar iepriekšējo mēnešu un gadu rādītājiem. Tiek nodrošināta informācijas analīze pašvaldības administratīvo vienību (pilsētu, pagastu) dalījumā un informācija tiek attēlota kartē.
  4. Datu analīzes rīka lietošana ir vienkārša un neprasa īpašas zināšanas datu analīzes jomā. Nepieciešams apgūt dažus datu analīzes rīka darbības pamatprincipus un var ļauties datu analīzei.

Daži datu analīzes rīka pielietošanas veidi:

  1. Pašvaldības vadības un deputātu lēmumu pamatošanai un pašvaldības lēmumu rezultātu analīzei.
  2. Pašvaldības attīstības plānošanā. Pašvaldības attīstības plānošana nav iedomājama bez precīziem un aktuāliem pašvaldību datiem dažādos dalījumos.
  3. Pašvaldības sniegto pakalpojumu un pašvaldības pakalpojumu sniegšanas punktu plānošanā. Pašvaldības iestāžu, piemēram, izglītības iestāžu tīkla plānošanā.
  4. Operatīvai pašvaldības finanšu stāvokļa kontrolei.

Datu analīzes rīku izmanto Aizkraukles, Bauskas, Cēsu, Madonas, Preiļu, Ropažu, Salaspils, Saldus un Tukuma novadu pašvaldības.

Datu analīzes rīkā pašlaik nodrošinām sekojošas datu kopas:

Iedzīvotāji. Informācija par pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju skaitu. Iespējams datus analizēt administratīvo vienību (pilsētu un pagastu), vecuma grupu, dzimuma dalījumā. Gan visas pašvaldības, gan administratīvo vienību ietvaros iespējams iegūt informāciju par deklarēto iedzīvotāju skaita izmaiņām.

Deklarētos iedzīvotāju datus iespējams attēlot kartē. Izmantojot iespēju kartē attēlot noteikta vecuma iedzīvotājus, informāciju iespējams izmantot izglītības iestāžu, senioru atbalsta  u.c. aktivitāšu plānošanā.

Iedzīvotāju informāciju papildina pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas statistika. Iespējams analizēt pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos dzimšanas un miršanas notikumus. Apskatīt datus administratīvo vienību dalījumā.

Izglītība. Informāciju par pašvaldības izglītības iestādēm un to izglītojamiem. Iespējams analizēt izglītojamo skaitu dalījumā pa izglītības iestāžu veidiem un izglītības iestādēm. Aplūkot izglītojamo skaita izmaiņas dinamikā gan pa iestādēm, gan pa klasēm un klašu grupām. Izglītojamo informācija iekļauj informāciju par citās pašvaldībās deklarētajiem izglītojamiem.

Izglītojamos iespējams attēlot kartē. Izmantojot iespēju kartē attēlot noteikta vecuma vai izglītības iestāžu izglītojamos, ir iespējams tai skaitā iegūt informāciju skolēnu pārvadājumu plānošanai.

Izglītības datu statistiku papildina informācija par izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Iespējams iegūt informāciju gan par kopējo darbinieku skaitu, gan dalījumā pa izglītības iestāžu veidiem un izglītības iestādēm. Iespējams aplūkot izglītības iestāžu personāla skaitu dinamikā, analizēt izglītojamo skaitu uz vienu pedagogu un analizēt pedagogu dalījumu vecuma grupās.

Sociālā palīdzība. Iekļauj informāciju par pašvaldības sociālā dienesta piešķirtiem maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusiem. Iespējams datus analizēt administratīvo vienību, vecuma grupu, dzimumu dalījumā. Datus iespējams attēlot kartē.

Sociālās palīdzības statistika iekļauj pašvaldības izmaksāto pabalstu summas pa gadiem, sociālo pabalstu mērķu grupām un mērķiem. Informācija satur katras sociālo pabalstu grupas palīdzības saņēmēju skaitu un vidēji izmaksātā pabalstu summa uz vienu mājsaimniecību (ģimeni).

Finanšu dati. Iekļauj informāciju par būtiskajiem pašvaldības finanšu rādītājiem – pašvaldības ieņēmumu un izdevumu plānu, izpildi un izpildes procentiem. Dinamiskā finanšu datu analīze nodrošina iespēju analizēt finanšu datus gan kopsummā, gan atsevišķus ieņēmumu vai izdevumu kodus dalījumā pa mēnešiem un salīdzināt dinamiski ar citu gadu dinamiku. Finanšu datu detalizētā analīze nodrošina iespēju pašvaldības ieņēmumus analizēt ieņēmumu kodu, iestāžu dalījumā. Savukārt pašvaldību izdevumus detalizēti analizēt izdevumu kodu, iestāžu, valdības funkciju, projektu griezumā.

Finanšu datu statistiku papildina informācija par pašvaldības finanšu līdzekļu atlikumiem komercbankās un Valsts kasē. Informāciju iespējams analizēt gan kopumā, gan dalījumā pa bankām un kontiem. Informācija ilgtermiņā ļauj analizēt pašvaldības finanšu situāciju.

Nekustamo īpašumu darījumi. Informācija par pašvaldības teritorijā veiktiem nekustamā īpašuma darījumiem īpašuma veida dalījumā. Pieejama informācija kā par darījumu skaitu, darījumu kopsummām un darījumu vidējā vērtība. Tiek attēloti dati par vidējām darījuma un kadastrālajām vērtībām uz vienu kvadrātmetru.

Nekustamo īpašumu darījumus iespējams attēlot kartē. Kartē tiek nodrošināta iespēja attēlot darījumus noteiktos gados vai noteiktu īpašumu veidu darījumus.

Būvniecība. Iekļauj informāciju par būvniecības lietu skaitu pašvaldībā. Iespējams iegūt informāciju gan par būvniecības aktuālo stadiju, būvniecības veidu, būvniecības iesnieguma veidu vai galveno lietošanas veidu. Iespējams pārskatīt kopējo būvniecības lietu dinamiku un attēlot būvniecības lietu datus kartē.

Nodokļi. Balstoties uz Valsts ieņēmuma dienesta atskaišu datiem, iekļauj informāciju par iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopējiem ieņēmumiem un ieņēmumu dalījumu pa uzņēmumu NACE klasifikācijas grupām. Dinamikā iespējams redzēt, kuru NACE klasifikācijas grupu uzņēmumiem ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugums un kurām kritums.

Nodokļu informācija iekļauj datus par pašvaldībā deklarēto personu skaitu, par kurām ir aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Informācija pieejama arī dalījumā pa personu vecuma un ienākuma līmeņa grupām.

Informācija iekļauj datus par pašvaldībā reģistrēto darba devēju samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru un strādājošo skaitu, tai skaitā dalījumā pa darba ņēmēju administratīvām teritorijām. Informācija iekļauj pašvaldībā deklarēto darba ņēmēju skaitu un ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru dalījumā pa darba devēju administratīvajām teritorijām.

VID dati. Balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta atskaitēm, tiek iekļauta informācija par pašvaldībā reģistrētiem darba devējiem, vidējo kopējo darba devēja nodarbināto darbinieku skaitu un pašvaldībā deklarēto darba devēja nodarbināto darbinieku skaitu.