APUIS

Sistēma realizēta Izglītības un kvalitātes dienesta  (IKVD) un Valsts izglītības saturu centra  (VISC) projektu aktivitāšu īstenošanai, kā arī projektiem nepieciešamo datu uzkrāšanai. IKVD projekta mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus. VISC projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Risinājums piemērots VISC un IKVD, kā arī vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm.

APUIS nodrošina Valsts izglītības saturu centra (VISC) un Izglītības un kvalitātes dienesta (IKVD) sniegto atbalsta pasākumu skolēniem plānošanu, saskaņošanu, uzskaiti un pārraudzību. Sistēma nodrošina e-klases un MyKoob esošo un turpmāko projekta mērķa grupu darba atskaišu integrāciju. Tā pat sistēma nodrošina pārskatu iegūšana par sniegtajiem pasākumiem un datu analīzi dažādos griezumos.

LIETOJUMPROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS:

  • elektronizēta dokumentu sagatavošana, saskaņošana;
  • automatizēta pārskatu izgūšana;
  • datu analīzes veikšana.

Sistēma atvieglo VISC un IKVD darbinieku ikdienas darbu, nodrošina procesu optimizāciju, atvieglo un veicina lēmumu pieņemšanas ātrumu. Pašvaldības skolas redz informāciju par audzēkņiem, saņemtajiem pakalpojumiem. Nav jāveic papildus darbs iegūstot datus par skolām, audzēkņiem, skolotājiem. Pati skola redz visus datus un var ievadīt dokumentus.