Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes aprēķins

Tuvākajā laikā pašvaldības uzsāks darbu pie nekustamā īpašuma nodokļa prognozes aprēķina nākamajam taksācijas periodam. Nodokļa prognozes aprēķins tiek veikts, izmantojot Valsts zemes dienesta (VZD) rīcībā esošos datus par nodokļa objektiem uz taksācijas perioda 1.jūniju.

VZD 10 darbdienu laikā pēc kadastrālo vērtību bāzes apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz taksācijas perioda 22.jūnijam aprēķina katras pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamā īpašuma objektu (zemes vienību, būvju un telpu grupu) un zemes vienības daļu prognozēto kadastrālo vērtību nākamajam taksācijas gadam un nosūta katrai pašvaldībai nepieciešamo informāciju.

Pašvaldība, neņemot vērā nodokļa likmi, kas noteikta saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, aprēķina nodokļa ieņēmumu prognozi nākamajam taksācijas periodam:

 • Zemei (izņemot lauku zemēm) un ēkām – 1.5% no NĪ kadastrālās vērtības. Prognozē netiek iekļautas dzīvojamo māju palīgēkas un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;
 • Lauku zemēm – 1.5% no NĪ speciālās vērtības;
 • Inženierbūvēm – 1.5% no NĪ kadastrālās vērtības;
 • Mājokļiem – 0.2% no NĪ kadastrālās vērtības. Prognozē netiek iekļautas dzīvojamo māju palīgēkas un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;
 • Nepiemērojot likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 3.1 daļā noteikto minimālo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu katram maksātājam attiecīgajā pašvaldībā.

Prognozētā nodokļa apjomu pašvaldība samazina par:

 • 100% no maksātnespējīgiem komersantiem un maksātnespējīgām fiziskām personām aprēķinātās nodokļa summas;
 • 100% no privatizējamiem komersantiem aprēķinātās nodokļa summas, ja privatizējamiem komersantiem ir nodokļa parāds par pirmstaksācijas periodiem;
 • Par 80% no speciālo ekonomisko zonu un brīvostu licencētajiem komersantiem aprēķinātās nodokļa summas (neņemot vērā atvieglojumus);
 • Par 50% no politiski represētajām personām aprēķinātās nodokļa summas (neņemot vērā atvieglojumus);
 • Par 100% no taksācijas gadā aprēķinātajiem un piešķirtajiem atvieglojumiem trūcīgajām personām par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi;
 • Par 100% no taksācijas gadā aprēķinātajiem un piešķirtajiem atvieglojumiem maznodrošinātajām personām par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi;
 • Par 50% no taksācijas gadā personai aprēķinātās NĪN summas par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem.

Aprēķināto NĪN prognozi pašvaldība koriģē ar iekasējamības koeficentu 0.8.

Pašvaldība sagatavoto informāciju iesniedz Finanšu ministrijā. Iesniegšanas termiņš: 7.augusts (pasta zīmogs vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta datums).

Citi raksti

IWiRoM aktualitātes

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes […]

Studentu pieredzes stāsti praksē ZZ Dats

Praktiskās pieredzes iegūšana ir ārkārtīgi svarīga un augstskolām tai būtu jāpievērš vairāk uzmanības. ZZ Dats administrācijas un personāla vadītāja Iveta […]