Ērts. Saprotams. Vienkārši saņemams pašvaldības pakalpojums
04.01.2017.
pc

Informācijas sabiedrības veidošanās tiešā veidā ietekmē pašvaldību darbu. Nenoliedzams ir fakts, ka tehnoloģiju paātrinātajā attīstībā lietotāji no jebkuras organizācijas, tajā skaitā, arī no pašvaldībām sagaida arvien vairāk, it sevišķi klientu apkalpošanā. Gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji, kā pašu par sevi saprotamu, uztver tādu pakalpojumu kvalitātes līmeni, kādu nodrošina, piemēram, bankas. Laipna un pretimnākoša attieksme, viens pakalpojums – daudzi kanāli, ērta un ātra klātienes apkalpošana, informācijas saņemšana un darījumu veikšana, izmantojot internetu, mobilos sakarus u.c.

Apmierināt klientu gaidas attiecībā uz pašvaldību pakalpojumiem iespējams, nodrošinot IT atbalstu visām pašvaldību funkcijām. Pirmkārt, šādi tiek palielināta pašvaldību pakalpojumu pieejamība un kvalitātes uzlabošanās, otrkārt, pašvaldību darbības efektivitāte un, treškārt, darba caurskatāmība.

ZZ Dats ir realizējis vairākus papildinājumus Vienotajā pašvaldību sistēmā (VPS), lai darbs sistēmā būtu ērts. Lai uzlabotos pašvaldību darba kvalitāte, kā arī resursi tiktu izlietoti vēl efektīvāk. Lai pašvaldības spētu apmierināt klientu gaidas pēc ērta, saprotama un vienkārši saņemama pakalpojuma.

Ir izstrādāts un ieviests modulis darījumu izvērtēšanai ar lauksaimniecības zemēm (LIZ modulis). LIZ modulis ļauj: reģistrēt iesniegumu par darījuma izskatīšanu; veikt pārbaudes 7 valsts nozīmes reģistros/ informāciju sistēmās (IR, UR, VVDZ, VID, NINO, VZD, LAD); ģenerēt izziņu par veiktajām pārbaudēm, kā arī ģenerēt lēmuma sagatavi; augšupielādēt un piesaistīt pie iesnieguma dažādus dokumentus u.c. Modulis izstrādāts, lai pašvaldību darbiniekiem atvieglotu un paātrinātu lēmuma pieņemšanu par darījumu ar lauksaimniecības zemēm atbilstību likumam “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. Modulis pieejams visām pašvaldībām VPS līguma uzturēšanas ietvaros.

Lai atvieglotu pašvaldību nekustamo īpašumu nomas objektu administrēšanu un iedzīvotājiem nodrošinātu pieeju pašvaldības īpašumā esošo nomas objektu sarakstam, kurā iespējams aplūkot datus par brīvajiem nomas objektiem un nomā esošiem nomas objektiem, ir izveidots pašvaldību īpašumu nomas e-pakalpojums portālā www.epakalpojumi.lv. Pašvaldības e-pakalpojumā var publicēt savus brīvos nomas objektus, kurus iedzīvotāji, autorizējoties portālā, var apskatīt, kā arī meklēt sev interesējošos objektus. Iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja pieteikties sev interesējošo objektu nomai, aizpildot elektronisku pieteikumu. Papildus var aplūkot informāciju par saviem nomas līgumiem, rēķiniem, maksājumiem, konta stāvokli un veikt maksājumus tiešsaistē no portāla.

Pašvaldības, kuras izmanto RVS G-VEDIS, iedzīvotājiem rēķinu apmaksai (piemēram, mākslas, mūzikas skolas vai ēdināšanas pakalpojumu) var piedāvāt ērtāku apmaksas veidu – portālu www.epakalpojumi.lv. Portālā iedzīvotāji var ne tikai veikt maksājumus, izmantojot kādu no sekojošām internetbankām: Swedbankas, Nordea, Norvik, SEB, DnB, MTB vai Citadeles banku,  bet arī redzēt savus rēķinus, maksājumu vēsturi, redzēt noslēgtos līgumus ar pašvaldību.

Lai iedzīvotājiem nerastos pārpratumi saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv realizēta iespēja pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiek izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Ir papildināta VPS integrācija ar valsts nozīmes reģistriem. RVS G-VEDIS izveidots atbalsts pamatlīdzekļu datu salīdzināšanai ar Valsts zemes dienesta (VZD) datiem. G-VEDIS ir iespējams importēt no VZD saņemtos Excel failus un veikt datu salīdzināšanu ar G-VEDIS pamatlīdzekļu datiem.

Sadarbībā ar Rīgas Domi un Valsts reģionālās attīstības aģentūru, lietojumprogrammas SOPA un NINO papildinātas ar VID (darba devēju informācija (SOPA, NINO), saimnieciskās darbības veicēja statuss (SOPA), VID reģistrētie apgādājamie, darba vietas (SOPA)), UR (laulību līgumi, maksātnespējas process (SOPA, NINO), VZD (personas nekustamie īpašumi), VVDZ (personas īpašumi Zemesgrāmatā) servisiem. Lietojumprogramma SOPA ar VTUA servisiem, kas ļauj pārliecināties par personas īpašumā esošo traktortehniku, LAD servisiem – informāciju par personas saņemtajiem LAD maksājumiem. Jautājumos kādas formalitātes ir jānokārto, lai izmantotu augstāk minētos servisus, lūdzu zvaniet pa tālruni: 67333600 vai rakstiet uz e-pastu zzdats@zzdats.lv.

“Swedbank” internetbankā ieviesta jauna iespēja klientiem, kuri ir pašvaldību Sociālo dienestu klienti, – nosūtīt savu konta pārskatu, kas ir apstiprināts ar bankas «e-Zīmogu», uz pašvaldības Sociālā dienesta īpaši izveidotu e-pastu krātuvi. Tādējādi klientam, kuram ir internetbanka, nav nepieciešams bankā pieprasīt drukāta formāta izziņu par konta pārskatu un to nogādāt Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam. Funkcionalitāte pieejama pašvaldībām, kuras izmanto lietojumprogrammu SOPA.

Pilnveidojumi ieviesti e-pakalpojumā cilvēkiem ar invaliditāti, tādējādi uzlabojot klientu apkalpošanu un mazinot administratīvo slogu pašvaldībām saistībā ar atzinuma izsniegšanu, kas nepieciešams asistenta pakalpojuma saņemšanai pašvaldībā. Pašvaldību sociālo dienestu darbinieki, neprasot iedzīvotājiem iesniegt izziņu no VDEĀVK, patstāvīgi var pārliecināties, vai cilvēkam ir izsniegts VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. E-pakalpojums pieejams sociālā dienesta darbiniekam tiešsaistē klienta klātbūtnē.

Efektīvai maksājumu karšu apstrādei sadarbībā ar Swedbank ZZ Dats ir izstrādājis VPS integrētu risinājumu POS termināliem (karšu maksājumu pieņemšanas ierīcēm), kas ļauj iegūt detalizētu pārskatu par veiktajiem bezskaidras naudas norēķiniem un vienlaicīgi klientam izsniegt kvīti, kas satur pilnu informāciju par veikto darījumu. Risinājums nepieciešams, lai pašvaldībā varētu apstrādāt maksājumus tā, lai tie nav jāievada manuāli un jāreģistrē katrs darījums vismaz divas reizes. Tādējādi pašvaldībām ir iespēja efektīvāk vadīt norēķinu pieņemšanas procesus un aktīvāk piedāvāt karšu norēķinus iedzīvotājiem. Kā veiksmīgu piemēru var minēt Ādažu novadu. Novada sporta centrā iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja apmaksāt domes izrakstītos rēķinus par Ādažu bērnu un jaunatnes sporta skolas vecāku līdzfinansējumu, vienlaicīgi apmeklējot sporta nodarbības. Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks uzsver, ka risinājums ir par pamatu efektīvai norēķinu kārtības ieviešanai pašvaldībā, tas ir nozīmīgs ieguvums iedzīvotājiem administratīvā sloga samazināšanā, saņemot ērtākus pakalpojumus no pašvaldības.

Būtisks VPS papildinājums, ir dokumentu vadības (lietvedības) lietojumprogramma LIETVARIS, kas domāta tieši pašvaldībām. LIETVARIS primāri nodrošina pašvaldības dokumentu reģistrācijas, datu un datņu uzglabāšanas, nosūtīšanas, uzdevumuizpildes kontroles, pārskatu veidošanas un meklēšanas funkcionalitāti. Programmas integrācija VPS nozīmē, ka norit datu apmaiņa starp LIETVARIS un NINO, SOPA, NOMA, G-VEDIS, KADRI u.c. VPS lietojumprogrammām. Piemēram, informācija par darbiniekiem un to aizvietošanu tiek ņemta no programmas KADRI, kas samazina kļūdas iespējamību pretēji tam, ja ir vairākas savā starpā neintegrētas sistēmas.

Pakalpojumu elektronizācija un automatizācija ir uzskatāma par vienu no pakalpojumu sniegšanas pilnveidošanas mehānismiem.

Raksta autors: Vita Jekimova, SIA ZZ Dats mārketinga vadītāja


Atpakaļ uz sarakstu